Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Thèse

Pertinence de l'agriculture de conservation pour tamponner les aléas climatiques : cas des systèmes de culture en riz pluvial au Lac Alaotra, Madagascar

Résumé : Any Afrika, ny voly mitandro ny tontolo iainana (VMT) dia nahely mba hanatsara ny tsiron’ny tany sy hampivoatra maharitra ny famokaran’ny mpamboly any an-toerana. Ny VMT araka ny famaritana nataon’ny FAO dia miankina amin’ny fampihenana ny fiasana ny tany, ny fandrakofana ny tany mandritra ny voly ary ny fifandimbiasam-boly. Maro ny tombotsoa entin’ny VMT, ny fahefan’ny rakotra manatsara ny hamandoan’ny tany dia manalefaka ny fikorontanana ateraky ny tsy fahampian’ny rano mandritra ny fotoam-pambolena, izany hoe tsy mampiovaova ny vokatra azo rehefa tsy ampy na ratsy ny fizarazaran’ny orana mandritra ny taona. Amin’ny faritra Alaotra any Madagasikara, ny voly vary an-tanety dia tena miroborobo. Ny orana eny amin’iny faritra iny nefa dia miovaova isan-taona, koa ny voly rakotra no tekinika azo antoka mba hahafahana mamokatra hatrany. Ny tanjona amin’ity fikarohana ity dia ijerena ny fahafahan’ny voly rakotra miatrika ny fiovaovan’ny toe-trandro. Manoloana ny fitomboan’ny hamaroan’ny olona sy ny fiovaovan’ny toe-trandro any Afrika, ny VMT dia naroso ho vahaolana “climate-smart”, izany hoe voly afaka mampitombo ny vokatra sy mifanaraka amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Ny fikarohana maro natao tany amin’ny Afrika dia namoaka ny fahefan’ny voly rakotra mitazona, na ihany koa mampitombo ny famokarana amin’ny fotoana maharitra, sy amin’ny fotoana fohy manoloana ny fahakelezana na/sy ratsy fitsinjarana ny orana amin’ny faritra afrikanina .Izany dia mandroso fa afaka miatrika ny fiovaovan’ny toetr’andro, izay hita taratra any amin’ny faritra Afrika, ny voly rakotra. Manampy izany, ny fahefan’ny voly rakotra hampihena ny vokatry ny fiovaovan’ny toetr’andro izay mihazona ny carbone anaty tany volena dia mbola tsy mazava satria ny fihazonana ny carbone dia miseho indrindra eo ambony tany ka mametraka fisalasalana eo amin’ny fitombonan’ny carbone ao anatin’ny tany. Avy eo dia niompana be be kokoa tamin’ny fahefan’ny voly rakotra mampihena ny voka-dratsi’ny fiovaovan’ny toetr’andro ny fikarohana natao. Raha niainga avy amin’ny tarehimarika azo avy amin’ny fanarahana tanimboly izay mivoatra manakany amin’ny VMT nandritra ny taom-pambolena efatra dia tsikaritra fa misy ny fitombon’ny vokatra dieny amin’ny taona voalohany fampiharana ny VMT. Ary misy fitomboana hatrany izany isan-taona ry hita ihany koa fa tsy dia miaka-midina loatra ny vokatra na dia miovaova aza ny toetr’andro. Ireo tarehimarika ireo ihany koa dia mampiseho fa tsy dia manana olana ny fambolena aloha na tara loatra amin’ny VMT. Fa tsapa fa manan-danja be eo amin’ny antony mampiovaova ny vokatra ny toetr’andro any amin’ny faritra nanaovana ny fikarohana. Nahafahana namoaka ny tombotsoan’ny VMT manoloana ny toetr’andro any amin’ny faritra Alaotra, indrindra indrindra teo amin’ny fanatsarana ny hamandoan’ny tany. Fa ireo vokatra azo teo am-pelatanana ireo dia tsy nahafahana nanamarina io tolo-kevitra io. Ka dia niompana be be kokoa tany amin’ny vokatry ny rakotra eo amin’ny fanatsarana ny hamandoan’ny tany sy ny voka-bary manoloana ny zava-misy ara toe-karena sy ara-toetr’andro ny fikarohana. Ka noho izany dia nanao fanandramana virtoaly miaraka amin’ny modely PYE-CA mba ahafahana mijery ny zavatra mety hitranga amin’ny karazana tany sy tarehimarika mikasika ny toetr’andro maromaro. Ka dia voamarina tamin’izany ny fahefan’ny rakotra amin’ny fampihenana ny riaka. Hita tamin’izany ihany koa ny fotoam-pambolena ny vary tena mety ahafahana miala amin’ny fikorontanana ateraky ny tsy fahampian’ny rano. Ny vokatry ny fikarohana dia namoaka fa ny fotoam-pambolen’ny ankamaroan’ny tantsaha, ny hamandoan’ny tany ho an’ny voly vary dia tsy dia miankina loatra amin’ny rano entin’ny riaka. Ny tombotsoan’ny fihenan’ny riaka mantsy dia tsy hita raha tsy misy antony manokana maha-voafetra ny hamandoana azon’ny vary toy ny fambolena mialoha azy na ny fanajariana mba hampihena ny fiovaovan’ny vokatra. Ity fikarohana ity dia nanampy antsika ahazo be be kokoa ny vokatry ny VMT eo amin’ny hamandoan’ny tany manoloana ny zava-misy ara toe-karena sy toetr’andro misy teo anivon’ny toerana nanaovana ny fikarohana. Mba hanohizana ity asa ity dia tsara raha manao fikarohana amin’ny lafiny seham-pihariana mba ahafahana mamantatra ny sakana sy ny tombotsoa ateraky ny voly rakotra manoloana ny zava-misy ara-tsosialy sy ara ekonomika ao amin’ny faritra Alaotra.
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [148 références]  Voir  Masquer  Télécharger

http://hal.cirad.fr/tel-01123862
Déposant : Guillaume Bruelle <>
Soumis le : jeudi 19 mars 2015 - 15:36:37
Dernière modification le : jeudi 2 juillet 2020 - 14:09:24
Document(s) archivé(s) le : lundi 17 avril 2017 - 18:56:21

Licence


Domaine public

Identifiants

  • HAL Id : tel-01123862, version 2
  • PRODINRA : 312951

Citation

Guillaume Bruelle. Pertinence de l'agriculture de conservation pour tamponner les aléas climatiques : cas des systèmes de culture en riz pluvial au Lac Alaotra, Madagascar. Ecologie, Environnement. Université d'Antananarivo; Montpellier SupAgro, 2014. Français. ⟨tel-01123862v2⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

682

Téléchargements de fichiers

1201